LEVERINGS- EN ABONNEMENTSVOORWAARDEN BEATE PLENTER

Artikel 1. Algemene leveringsvoorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Beate Plenter en de opdrachtgever. De algemene, bijzondere en abonnementsvoorwaarden vormen één geheel.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Beate Plenter zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Beate Plenter zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Aanvaarding

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Beate Plenter van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Beate Plenter, als uit het feit dat Beate Plenter uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Beate Plenter gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.

Beate Plenter maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever de aangekondigde prijsverhoging heeft ontvangen.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Beate Plenter gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Beate Plenter in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Beate Plenter verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden en, indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, hij/zij overlijdt.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt franco aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. Indien de levering zaken betreft met een waarde van minder dan Euro 100,- is Beate Plenter gerechtigd vracht- en portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 De levertijd gaat in op het door Beate Plenter op de orderbevestiging vermelde tijdstip.

4.3 De door Beate Plenter opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Beate Plenter bestelde materialen. Indien buiten schuld van Beate Plenter vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Beate Plenter is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Beate Plenter, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Beate Plenter, is Beate Plenter gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die Beate Plenter op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Beate Plenter onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Beate Plenter of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Beate Plenter gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Beate Plenter te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Beate Plenter gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.2 In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien Beate Plenter gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Beate Plenter vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Beate Plenter op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2a De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Beate Plenter geleverde tastbare producten. Beate Plenter blijft eigenaar van de geleverde tastbare producten zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door Beate Plenter geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is Beate Plenter gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde tastbare producten terug te nemen.

7.2b De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs gebruiker van de door Beate Plenter geleverde diensten. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door Beate Plenter geleverde diensten een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is Beate Plenter gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de dienstenlevering uit te stellen of te annuleren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Beate Plenter is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:

Beate Plenter zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door Beate Plenter komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Garantie

Door Beate Plenter afgegeven garanties met betrekking tot niet door Beate Plenter geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van Beate Plenter een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

Artikel 10. Reclames/klachten

10.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Beate Plenter per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

10.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, onder voorbehoud van het recht van Beate Plenter om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Bijzondere leveringsvoorwaarden

Deze bijzondere leveringsvoorwaarden vormen een aanvulling op de algemene en abonnements- voorwaarden van Beate Plenter.

Rekeningnr.: 5460657 (Postbank)
Beate Plenter
Adriaen van Ostadestraat 6
7944 XW Meppel

 

Abonnementsvoorwaarden

Deze abonnementsvoorwaarden vormen een aanvulling op de algemene en bijzondere leveringsvoorwaarden van Beate Plenter.